سوپرپایپ

سوپرپایپ
جهت دریافت کوپن تخفیف و درصد تخفیف با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن : 02166289240       02166140270

فکس :02166140393

Email:info@parseeh.com

www.parseeh.ir


زانو پرسی سوپرپایپ سایز 16×16

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 16×16

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 16×16از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﺷ..

299,205ریال قیمت بدون مالیات: 299,205ریال

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 20×20

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 20×20

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 20×20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ..

425,427ریال قیمت بدون مالیات: 425,427ریال

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 25×25

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 25×25

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 25×25از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ..

604,950ریال قیمت بدون مالیات: 604,950ریال

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 32×32

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 32×32

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 32×32از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ..

0ریال قیمت بدون مالیات: 0ریال

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 40×40

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 40×40

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 40×40از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ..

3,096,472ریال قیمت بدون مالیات: 3,096,472ریال

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 50×50

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 50×50

زانو پرسی سوپرپایپ سایز 50×50از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ..

4,177,316ریال قیمت بدون مالیات: 4,177,316ریال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×16×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×16×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×16×20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن و انشعاب  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗ..

463,141ریال قیمت بدون مالیات: 463,141ریال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×16

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×16

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×16از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن و انشعاب  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗ..

456,383ریال قیمت بدون مالیات: 456,383ریال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×20×20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن و انشعاب  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗ..

494,097ریال قیمت بدون مالیات: 494,097ریال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×25×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×25×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 16×25×20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن و انشعاب  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗ..

635,906ریال قیمت بدون مالیات: 635,906ریال

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 20×16×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 20×16×20

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ سایز 20×16×20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن و انشعاب  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗ..

491,917ریال قیمت بدون مالیات: 491,917ریال

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 16

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 16

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 16از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ و گرفتن انشعاب..

434,256ریال قیمت بدون مالیات: 434,256ریال

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 20

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 20

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 20از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ و گرفتن انشعاب..

556,118ریال قیمت بدون مالیات: 556,118ریال

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 25

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 25

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 25از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ و گرفتن انشعاب..

835,376ریال قیمت بدون مالیات: 835,376ریال

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 32

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 32

سه راه پرسی سوپرپایپ سایز 32از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  اﺗﺼﺎل ﺳﻮﭘﺮﭘﺎﻳﭗ و گرفتن انشعاب..

1,094,687ریال قیمت بدون مالیات: 1,094,687ریال

نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)